Wójt Gminy Czernikowo

Chciałbym Państwu pokrótce zaprezentować swoją osobę, to kim jestem, czym się zajmuję i w co jestem zaangażowany:

Mieszkam w Czernikowie, jestem żonaty, mam 40 lat i 3 dzieci.

Posiadam wyższe wykształcenie, potwierdzone dyplomami poniższych uczelni:

– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

– Uniwersytet Warszawski,

– Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

– Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG.

Ukończyłem także kilkadziesiąt kursów, szkoleń i seminariów w zakresie samorządu terytorialnego, prawa, finansów i ekonomii, także w Brukseli.

PRACA ZAWODOWA:

Przez prawie 10 lat byłem Naczelnikiem Wydziału Wyboru Projektów odpowiedzialnego m.in. za ocenę, w zakresie zgodności z przepisami prawa krajowego i unijnego, wykonalności technicznej i technologicznej oraz wykonalności ekonomicznej i finansowej, projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jednocześnie byłem Zastępcą Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Wcześniej, również na stanowiskach kierowniczych, zajmowałem się wdrażaniem programów unijnych. Jestem ekspertem w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Jestem także członkiem Zespołu do spraw programowania perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Przewodniczyłem Komisjom Oceny Projektów między innymi w obszarach: innowacji, badań i rozwoju, rozwoju cyfrowego, efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, edukacji, zdrowia, solidarnego społeczeństwa i komunikacyjnej spójności Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kieruję także zespołem odpowiedzialnym za realizację projektów w ramach polityki związanej z Rozwojem Lokalnym Kierowanym przez Społeczność.

Przed pracą na rzecz regionu tj. Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zdobywałem doświadczenie zawodowe, w obszarze lokalnego samorządu terytorialnego, pracując w Urzędzie Miasta Kowalewo Pomorskie.

PRACA SPOŁECZNA:

Byłem członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Rozwoju w Radzie Gminy Czernikowo. Ponadto jestem członkiem komisji rewizyjnej Czernikowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu „Czyż-nie” oraz członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe. Pracowałem także w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego dla Powiatu Toruńskiego.

Tomasz Krasicki