XXX Sesja Rady Gminy

Nasza informacja z komisji wspólnej oraz XXX sesji Rady Gminy Czernikowo – 28 grudnia 2017 roku

Sesja w dniu 28 grudnia 2017 roku, poprzedzona był komisją wspólną na której przeprowadzono dyskusję nad poszczególnymi uchwałami podejmowanymi na Sesji Rady Gminy Czernikowo.

I. Pierwsza procedowana uchwała to Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Konieczność zmiany budżetu nastąpiła w szczególności w związku z wprowadzeniem do budżetu dochodu w kwocie 47.977 z uwagi na przyznaną subwencję ogólną – z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w gimnazjum, które zostały wypłacone w dniu 01.09.2017 roku ze środków gminy. Wprowadzone dochody zostają przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników oświaty.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

II. Druga uchwała podejmowana na niniejszej sesji to Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 – zmiana była niezbędna i była konsekwencją zamiany Uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

III. Trzeci punkt w porządku obrad stanowiła uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Corocznie w celu zbilansowania gospodarki wodno-ściekowej z budżetu Gminy konieczne jest ustalenie dopłat do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków. Na rok 2018 zaplanowano dopłaty w łącznej wysokości 169 350,00 PLN.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

IV. Czwarty punkt w porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki położonej we wsi Czernikowo.

Nabycie nieruchomości stanowi element porządkowania własności nieruchomości w obrębie ul. Kwiatowej i dotyczy działek nr 378/1 i 378/6. Nabyte działki stanowią poszerzenie już istniejącej drogi.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

V. Piąty punkt w porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Czernikowo.

Na Komisji Wspólnej Rady Gminy odbyła się w przedmiocie uchwały długa dyskusja, a Wójt dokonał obszernego wprowadzenia do uchwały wskazując na argumenty związane z przyjęciem stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział druhów ochotników w działaniu ratunkowym w wysokości 15 zł za godzinę (dotychczas 1/200 przeciętnego wynagrodzenia tj. ok. 21 zł) i za udział w szkoleniach organizowanych przez PSP lub gminę w wysokości 7 zł za godzinę (dotychczas 1/220 przeciętnego wynagrodzenia tj. ok. 19 zł).

Wśród wielu argumentów wskazywanych przez Wójta była min. konieczność ujednolicenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na terenie powiatu, jako skutek ustalenia zarządu powiatowego OSP. Innym argumentem za obniżeniem dotychczasowych wartości był zbyt wysoki dotychczasowy ekwiwalent w stosunku do okolicznych gminy.  Wójt argumentował także że przyjęte w roku 2012 współczynniki, w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, doprowadziły to tak wysokiego, na dzień dzisiejszy wynagrodzenia, odbiegającego od innych gmin powiatu toruńskiego. Ponadto jak uzasadniał Wójt za kwoty zabezpieczane w budżecie na szkolenia po obniżeniu stawek możliwe będzie przeszkolenie większej ilości osób.

Wójt przedstawił także kwoty jakie zostały za ubiegły rok wypłacone za udział w szkoleniach. Były to kwoty od ok. 300 zł do ponad 4 tyś zł netto.

Radny Marcin Luberacki zapytał jak kwoty za udział w szkoleniach wyglądają w rozbiciu na poszczególne jednostki. Wójt odpowiedział że różnie w zależności kto się szkoli. Radny Luberacki wskazywał także że do akcji ratunkowych wyjeżdża tylko Czernikowo i Mazowsze a z Mazowsza w ubiegłym roku nikt na szkoleniu nie był i 2 lata temu prawdopodobnie też nikt z Mazowsza w szkoleniu udziału nie brał. Pytał ilu druhów z poszczególnych jednostek szkoli się a szkolenia nie są wykorzystywane poprzez branie udziału w akcjach ratunkowych.

Wójt odpowiedział, że za szkolenia w 2016 roku za rok 2015 wypłacono o 15 216 zł a za udział w akcjach 14 000 zł. Jeżeli chodzi o szkolenia to było to Czernikowo (14 032 zł) i Mazowsze (1183 zł). W roku 2017 za rok 2016 wypłacono 22 325 zł Czernikowo 10 088 zł, Steklin 7 288 zł i Osówka niespełna 5 000 zł.

Radny Luberacki poinformował, że w Mazowszu wszystkie kwoty wypłacane druhom za udział w akcjach i szkoleniach środki są przeznaczane na opłaty za prąd, wodę i drobne remonty, dlatego obniżenie kwoty ekwiwalentu może wpłynąć na obniżenie gotowości bojowej w sytuacji np. gdy nie będzie w remizie prądu.

Radny Daniel Świdurski wskazał, że problem nie leży w stawkach tylko zasadach tj. kogo wysyłamy na szkolenia, limitach itp. Wskazał że widoczna jest różnica pomiędzy jednostkami, że są jednostki, które nie uczestniczą w akcjach a otrzymują za szkolenia 7 tyś. zł, a są jednostki które uczestniczą w akcjach a otrzymują na szkolenia 1000 zł. Widział potrzebę uregulowania tych kwestii. Uznał także, że stawka za udział w akcjach, które są bardzo ważne powinna pozostać w wartościach dotychczasowych oraz że powinna być widoczna proporcja pomiędzy stawkami za udział w akcjach ratunkowych a stawkami za udział w szkoleniach.

Wójt podniósł, że Gmina bardzo pomaga jednostkom OSP min. pokrywa koszty ubezpieczeń, paliwa, gotowości bojowej, a jednostka z Mazowsza korzysta ze świetlicy wiejskiej za darmo i może trzeba się zastanowić czy wzorem Steklina nie powinna wynająć swojej remizy a pożytki przeznaczyć na swoje cele.

Radny Tomasz Krasicki wyrażając swój pogląd podniósł, że im lepsze zasoby ludzkie tym lepsza straż i na tym nie powinniśmy oszczędzać. Uznał, że za udział w akcjach ratowniczych powinniśmy utrzymać taką stawkę jaka obowiązywała dotychczas, natomiast na temat stawki za udział w szkoleniach możemy dyskutować. Radny wyraził obawę, że obniżenie stawki może doprowadzić do obniżenia morale wśród druhów ochotników i do spadku zaangażowania. Wskazał, że można rozważyć odłożenie tej uchwały do przyszłej sesji i zapytać poszczególne jednostki OSP czy obniżenie stawek może nieść za sobą ryzyko mniejszego zaangażowania druhów w akcje ratownicze i działalność społeczną, którą wszyscy cenimy. Wskazał że w zaproponowanym kształcie uchwały poprzeć nie może.

Radny Andrzej Łopuszyński uznał min., że w Gminie Czernikowo dbamy dobrze o straż i wskazał, że stawki za udział w akcjach ratowniczych powinny pozostać na dotychczasowym poziomie natomiast za udział w szkoleniach obniżone.

Radny Daniel Świdurski podniósł, że powinny zostać doprecyzowane zasady podziału środków na szkolenia na poszczególne jednostki, a obniżenie stawki za szkolenia pozwoli na wyszkolenie większej ilości osób.

Radna Jadwiga Padlewska zabierając głos uznała min., że jeśli ktoś się decyduje jechać na akcję i pomagać to nie myśli że z tego tytułu chce czerpać korzyści finansowe. Pani Przewodnicząca uznała, że istotne jest to, że jeżeli obniżymy stawki to pieniądze, które zaoszczędzimy będziemy mogli przeznaczyć na przeszkolenie innych osób lub przekazać w ramach dotacji na konkretną jednostkę.

Ze strony Radnego Łopuszyńskiego oraz Świdurskiego padła propozycja o nie podejmowaniu uchwały i rozmowie ze strażakami.

Radny Bartłomiej Duszyński zadał pytanie czy jeżeli druhowie zrzekają się ekwiwalentu i pozostawiają te pieniądze do dyspozycji danej OSP po to aby zapłacić za prąd i wodę (co ma miejsce w Mazowszu) to czy po obniżeniu tych stawek gmina zapłaci za prąd i wodę. Uznał że tak powinno być.

Po długiej dyskusji na komisji wspólnej, wobec argumentów wskazywanych przez radnych, Wójt w ramach autopoprawki, zaproponował kwoty 21 zł za godzinę za udział w akcjach ratowniczych i 7 zł za godzinę za udział w szkoleniu.

Po dokonanych, po komisji wspólnej, zmianach uchwała została podjęta jednogłośnie.

VI. Kolejna podejmowana uchwała to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny działki położonej we wsi Parcele Mazowieckie.

W związku z wnioskiem właścicieli nieruchomości, we wsi Parcele Mazowieckie, o przejęcie drogi wewnętrznej jako gminnej, po jej wytyczeniu i wyodrębnieniu jako drogi o szerokości 6 metrów, Radni podjęli decyzję o przyjęciu nieodpłatnym drogi na rzecz Gminy.

Wszyscy Radni głosowali za podjęciem uchwały.

Ostatnim punktem XXX Sesji Rady Gminy ostatniej w roku 2017 było wystąpienie Wójta Gminy Czernikowo w ramach którego przedstawił główne problemy mijającego roku oraz plany na kolejny rok.