XX Sesja Rady Gminy

Odbyła się 7 grudnia 2016 roku poprzedzona w dniu 05 grudnia 2016 roku Komisją Wspólną Rady Gminy Czernikowo.

I. Pierwsze procedowane uchwały dotyczyły zmian w budżecie na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025.

Z uwagi na zastrzeżenia do przedłożonych dokumentów niemożliwe było jednogłośne zatwierdzenie uchwał.

Pan Rafał Rutkowski przewodniczący obrad komisji wspólnej przedstawił wyniki głosowania.

Uchwała została podjęta 10 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących (Tomasz Krasicki, Rafał Rutkowski, Marcin Luberacki, Bartłomiej Duszyński)

II. Kolejnym punktem w porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Toruńskim do realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Osiek nad Wisłą- Sąsieczno- Zimny Zdrój- Czernikowo- Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa”.

W punkcie tym głos zabrał pan Starosta Mirosław Graczyk, który zapoznał radnych z planowanym zadaniem: „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Osiek nad Wisłą- Sąsieczno- Zimny Zdrój- Czernikowo- Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa”.

Radny pan Tomasz Krasicki, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników, zapytał o kwestie montażu oświetlenia ścieżki rowerowej oraz poruszył temat separacji ruchu oraz tego że zastosowane rozwiązanie separacji za pomocą kamienia na ścieżce rowerowej od drogi krajowej nr 10 w kierunku miejscowości Mazowsze się nie sprawdza.

Pan Starosta odpowiedział, że Powiat do tej pory nigdy nie zapewniał oświetlenia, ponadto planowana kwota nie starczyłaby na pokrycie kosztów oświetlenia.

Radny Rafał Rutkowski – przewodniczący obrad komisji wspólnej przedstawił wyniki głosowania.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

III. Projekt  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu w roku 2016 dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Osiek nad Wisłą- Sąsieczno- Zimny Zdrój- Czernikowo- Mazowsze  z odgałęzieniem do Obrowa”.

Radny Rafał Rutkowski przewodniczący obrad komisji wspólnej przedstawił wyniki głosowania.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

IV. Kolejnym punktem obrad było przedstawienie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu.

Radny Rafał Rutkowski – przewodniczący obrad komisji wspólnej przedstawił wyniki głosowania.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

V. W kolejnym punkcie sesji Wójt Gminy Czernikowo przedstawił Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Toruńskiemu w roku 2016 dla zadania: „Nakładki przy drodze powiatowej Nr 2046C Walentowo—Osówka”.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

VI. W następnym punkcie sesji głos zabrał radny Tomasz Krasicki, który w imieniu radnych Rafała Rutkowskiego, Marcina Luberackiego oraz Bartłomieja Duszyńskiego przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia podatku rolnego. Uchwałę uzasadnił stratami w rolnictwie na skutek suszy. Radny dodał też, że są gminy gdzie podatki są niższe.

W tym zakresie w/w Radni złożyli pismo z uzasadnieniem do Przewodniczącej Rady Gminy.

Wójt poprosił o odrzucenie tego wniosku z uwagi na to, że podatek i tak jest niższy niż cena podana przez GUS. Ponadto wpływy z podatków są przeznaczane na inwestycje dla gminy Czernikowo, a podatek nie był podwyższany.

Radni Daniel Świdurski i Mieczysław Kasprowicz poparli słowa Wójta. Stwierdzili, że wpływy z podatków są przeznaczane m.in. na drogi, z których także korzystają rolnicy.

Radny Tomasz Krasicki zauważył, że nie otrzymał jeszcze projektu budżetu na 2017 rok, zatem nie wie jakie są planowane inwestycje i jaki wkład własny będzie gminie potrzebny.

Radna Bogumiła Lewandowska zauważyła, że obecna reforma oświatowa spowoduje wyższe wydatki finansowe dla gminy, więc obniżanie podatku jest niezasadne.

Propozycja tej uchwały była przedmiotem dyskusji na komisji wspólnej dn. 5 grudnia 2016 r. podczas której radni 10 głosami przeciw i czterema za ( Tomasz Krasicki, Rafał Rutkowski, Marcin Luberacki, Bartłomiej Duszyński) zdecydowali, aby pozostawić  stawkę z lat ubiegłych.

VII. Kolejnymi punktami obrad były przedstawione przez Wójta projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłat do taryf.

Radny Tomasz Krasicki zasugerował że w kwestii technicznej, powinna być jedna uchwała. Ponadto zaproponował aby pozostawić stawki taryf bez zmian z uwagi na to, że Gminny Zakład Komunalny wymienia liczniki, które pozwoliły wprowadzić oszczędności.

Wójt odpowiedział, że liczniki wymieniane są stopniowo i trudno ocenić jakie są oszczędności, ponadto wzrosła najniższa krajowa.

Pan Rafał Rutkowski przewodniczący obrad komisji wspólnej przedstawił wyniki głosowania.

Uchwała została przyjęta przy 4 głosach przeciw: Tomasz Krasicki, Rafał Rutkowski, Marcin Luberacki oraz Bartłomiej Duszyński

VIII. Następnie Przewodnicząca oddała głos Wójtowi, który przedstawił projekt uchwały w sprawie  podatku od nieruchomości. 

Radni Tomasz Krasicki, Bartłomiej Duszyński, Rafał Rutkowski i Marcin Luberacki pismem z dnia 3 grudnia 2016 zawnioskowali o zmniejszenie stawki od powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej z 20.70 zł od 1m2 na 19.00 zł od 1 m2 powierzchni. Uzasadniając w swoim piśmie że „jednym z przejawów stymulowania rozwoju przedsiębiorstw przez samorząd gminny jest tworzenie sprzyjających warunków i przyjaznego otoczenia do rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. W chwili obecnej w Gminie Czernikowo posiadamy jedną z najwyższych stawek podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (wyższą niż m.in. Kikół, Obrowo, Bobrowniki) dlatego proponujemy jej obniżenie dając sygnał przedsiębiorcom o ich wsparciu ze strony lokalnego samorządu. Takie działanie będzie również zachętą do otwierania nowych działalności gospodarczych na terenie gminy Czernikowo.

Uchwała została przyjęta przy 4 głosach przeciw (Tomasz Krasicki, Rafał Rutkowski, Marcin Luberacki, Bartłomiej Duszyński)

Na koniec Sesji Wójt poinformował o pracy Urzędu między sesjami, mówił m.in. o utworzeniu nowego stanowiska w urzędzie ds. VAT, poruszył także temat działalności firmy BIO-PLAST. Aktualnie nie ma podstaw do zablokowania decyzji Starosty. Wójt mówił także o funduszach dla gmin w ramach ZIT – obecnie nie ma możliwości pozyskania tak dużych pieniędzy jak w latach ubiegłych.