XVIII Sesja Rady Gminy

I. Pierwsza procedowana była uchwała w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Wójt Gminy Czernikowo przedłożył projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2016 dokonując jego szczegółowego omówienia i uzasadnienia. Wskazał min. że dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 641.940 PLN z tytułu rozliczenia dotacji na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej, wpływ z tytułu nienależnego wykonania robót i częściowego zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego za 2015 rok.

Kwotę ze zwiększonego budżetu przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w oświacie, dokumentację i przebudowę linii napowietrznej na kablową, w związku z planowaną rozbudową oczyszczalni ścieków, diety dla radnych, szkolenie pracowników, promocję gminy, bieżące utrzymanie OSP, oświetlenie UG, wkład własny w realizację zadania remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czernikowie, dodatkowej subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedszkolnej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach.

W związku z wątpliwościami na Komisji Wspólnej Radny Tomasz Krasicki zapytał o zadanie dotyczące oświetlenia Urzędu Gminy za kwotę 20 000, PLN w kontekście innych bardziej pilnych potrzeb gminy.

Wójt odpowiedział, że na takie wydatki nigdy nie jest najlepszy moment.

Uchwała została przyjęta 10 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się (Radni: Bartłomiej Duszyński, Tomasz Krasicki).

II. Druga uchwała podejmowana na niniejszej sesji to Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025

Uchwała była konsekwencją zmian dokonanych w budżecie na rok 2016 i nie dokonywała innych zmian poza wskazanymi w pkt. 1.

Uchwała została przyjęta 10 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się (Radni: Bartłomiej Duszyński, Tomasz Krasicki).

III. Kolejna podejmowana uchwała to uchwała w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

Wójt Gminy Czernikowo przedłożył projekt uchwały informując, ze zgodnie z ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, działające dotychczas jednostki obsługi szkół mogą działać na zasadach dotychczasowych do 31 grudnia 2016 roku. W związku z powyższym niezbędne było podjęcie niniejszej uchwały.

Radny Tomasz Krasicki na komisji wspólnej zadał pytanie czy ta zmiana doprowadzi do organizowania wspólnych zamówień publicznych dla wszystkich jednostek.

Wójt poinformował, że w niektórym zakresie tak np. środki czystości.

Wszyscy Radni głosowali za podjęciem uchwały.

IV. Kolejna podejmowana była uchwała sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Czernikowie.

Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi Szkół w Czernikowie.  Zgodnie z ustawą  z dnia25 czerwca 2015 r. dotychczasowe jednostki będą funkcjonować nadal, jednakże muszą dostosować swoje działania i wewnętrzne procedury wymogów przepisów prawa. Art. 10 ustawy o samorządzie gminnym daje możliwość zapewnienia wspólnej obsługi  jednostkom organizacyjnym gminy. W związku z powyższym zaistniała potrzeba zmiany Statutu Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie.

Wszyscy Radni głosowali za podjęciem uchwały.

V. Kolejna podejmowana uchwała to uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czernikowo.

Wójt Gminy Czernikowo przedstawił  projekt  uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czernikowo – ulica Konwaliowa.

Powyższe nastąpiło na wniosek zainteresowanych mieszkańców.

Wszyscy Radni głosowali za podjęciem uchwały.

VI Kolejna podejmowana uchwała to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny działki położonej we wsi Czernikowo.

Wójt Gminy Czernikowo przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny działki położonej we wsi Czernikowo. Nieodpłatne nabycie od Państwa Agaty i Kazimierza Racławskich działki nr 803, o powierzchni 0,04 ha położonej w Czernikowie, następuje w związku z tym, że działka w planie oznaczona jest jako droga.

Wszyscy Radni głosowali za podjęciem uchwały.

Na niniejszej sesji także przedłożono radnym informację w sprawie stanu realizacji zadań oświatowych w Gminie Czernikowo w roku szkolnym 2015/2016 oraz informację o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników.

 

Radny Tomasz Krasicki zapytał czy prowadzone są przez organ prowadzący kontrole w placówkach oświatowych na terenie gminy. Swoje pytanie zadał w kontekście zdaniem radnego słabych wyników nauczania, w szczególności Zespołu Szkół w Czernikowie. Radny powołał się na 2 rankingi jeden ukazujący wyniki gimnazjum na tle województwa, a drugi na tle powiatu – gdzie Czernikowskie gimnazjum zajmuje przedostatnie miejsce – 14 na 15 gimnazjów.

Wójt odpowiedział, że nie ale że był przeprowadzony audyt w zakresie bezpieczeństwa.   Ponadto poinformował, iż dyrektor Zespołu Szkól w Czernikowie w konsultacji z nim podjął decyzje o przystąpieniu szkoły w bieżącym roku szkolnym do programu kompleksowego wspomagania szkół, prowadzonego przez KPCEN w Toruniu, który służy diagnozowaniu oraz wspieraniu szkol w osiąganiu zamierzonych celów. Ponadto celem podniesienia wyników nauczania matematyki w roku szkolnym 2015 i 2016 zwiększono liczbę godzin matematyki w klasach trzecich gimnazjum z 4 do 5, a w bieżącym roku szkolnym zwiększono te liczbę  w klasach drugich i trzecich gimnazjum.

Na sesję przybyli także mieszkańcy Witowęża, którzy w związku ze zbieraniem na terenie Spółdzielni Bio-Plast, odpadów oczekiwali w tej sprawie stanowiska Rady Gminy Czernikowo. Mieszkańcy podnosili także problem stawu koło bloków w Czernikowie który został zanieczyszczone min. płytami asfaltowymi, które pomimo zaleceń Regionalnego Dyrektora Środowiska w Bydgoszczy nie zostały uprzątnięte.

Głos zabrał Radny Andrzej Prusakiewicz, który mówił że są przywożone śmieci niewiadomego pochodzenia, część zostało zakopanych dokładnie 13 – 14 września br.

Wójt Gminy Czernikowo poinformował, że Bio-Plast uzyskał zgodę Starosty na zbiórkę materiałów inne niż niebezpieczne 30.09.2016 r. – na odpady z tworzyw sztucznych, papier, tekturę, opakowania z tworzyw sztucznych, gumę. Wcześniejsze decyzje z 2010 i 2011 roku obejmowały jeszcze transport tych odpadów.  Według Wójta po otrzymaniu pierwszego sygnału gmina zainteresowała się problemem. Straż Gminna z Policją były na terenie, została sporządzona notatka. Ze strony gminy zostało wysłane pismo do Komisariatu Policji w Lubiczu w tej sprawie.

Gmina nie otrzymała żadnej informacji o działaniach Starostwa w zakresie wydania decyzji, Starosta wydaje pozwolenie na ten rodzaj działalności, nie leży to w kompetencji gminy. Urząd Gminy nie wydawał nawet decyzji środowiskowej.

Do Przewodniczącej Rady Gminy wpłynęło także pismo mieszkańców Witowąża o składowaniu materiałów niewiadomego pochodzenia. Ze strony gminy 05.10.2016 r. zostało wysłane pismo do Starosty czy firma Bio-Plast ma  pozwolenie na zbierania odpadów.

Ponadto 20.10.2016 r. zostało wysłane kolejne pismo do Starosty, sołtysa Adama Malinowskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Toruniu, w sprawie przeprowadzenia kontroli czy działalność prowadzona jest zgodnie z wydaną decyzją.

Następnie głos zabrał z-ca Komendanta Komisariatu policji w Lubiczu Marian Gajewski- który poinformował, że zostało wszczęte śledztwo Prokuraturze Rejonowej w Lipnie, są prowadzone czynności sprawdzające, na które pozwala kodeks,  została przeprowadzona kontrola, potwierdzono fakt składowania, oczekujemy na opinię jakie te materiały mają wpływ na środowisko i ludzi, sprawdzamy pojazdy, które przewoziły, ustalamy skąd są przewożone, prośba  o stawianie się na przesłuchania do policji. Mieszkańcy przekazali Panu Gajewskiemu zdjęcia ze składowiska, które pokazują gdzie zostały zakopane śmieci.

Głos zabrała także Przewodnicząca Rady Gminy, która stwierdziła, że zgodnie z procedurami nie można wejść na teren prywatny, nikt nie wystąpi poza swoje kompetencje, wszystkie organy podjęły stosowne działania w ramach swoich kompetencji.

Wójt poinformował, że policja nie może wydać decyzji zakazującej, jedynie Starosta może wstrzymać pozwolenie.

Radny Tomasz Krasicki stwierdził. po zapoznaniu się z decyzją ze Starostwa że nie ma decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, a powinna być wydana, zdaniem radnego urząd powinien prześledzić i zrobić wszystko żeby wyeliminować te decyzję. Ponadto wskazał, że gmina, radni powinniśmy wesprzeć mieszkańców w ich proteście przeciwko zwożeniu śmieci do Witowąża.

Zdaniem Radnego Bartłomieja Duszyńskiego powinno zostać wysłane zawiadomienie
z Gminy do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, śmieci nie są składowane zgodnie z przepisami i powinna zostać zwołana komisja.