Środki na podjęcie działalności gospodarczej

znak_pupProjekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu jako bezrobotne (dla których ustalono II profil pomocy lub I profil pomocy w uzasadnionych przypadkach), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie, tj. podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne). Szczegóły tutaj.