IV Sesja Rady Gminy

30 stycznia 2015 roku, poprzedzona Komisją Wspólną z dnia 27 stycznia 2015 roku.

I. Pierwsza procedowana uchwała to Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Wójt zaprezentował poszczególne paragrafy omawianej uchwały, której dochody kształtują się na poziomie 36 951 957 PLN, natomiast wydatki na poziomie 36 323 032 PLN. Był to budżet do którego propozycje zadań inwestycyjnych składali radni poprzedniej kadencji, co wynika z ustalonych przepisami prawa etapów budowania budżetu.

Podczas Komisji wspólnej 27 stycznia 2015 roku, w związku z licznymi sygnałami mieszkańców oraz potrzeb wynikających z własnych obserwacji zostały przez nas zgłoszone 2 propozycje – z prośbą o rozważenie ich realizacji w trakcie trwania roku budżetowego, w związku ze spodziewanym zasileniem budżetu kwotami, które w tym dniu nie 27 stycznia 2015 roku były niemożliwe do ustalenia.

Radny Tomasz Krasicki zgłosił potrzebę budowy boiska w miejscowości Wygoda argumentując, że dotychczasowe boisko, w związku z realizacją inwestycji przez przedsiębiorstwo Energa, przestało istnieć a dostępne boisko jest na tyle oddalone, że nie ma możliwości swobodnego korzystania z niego. Ponadto dzieci z tej miejscowości grają w piłkę na ulicy, co stwarza zagrożenie. Radny wskazał, że w związku z planowanym zwiększeniem dochodu z podatku płaconego przez w/w przedsiębiorstwo zasadna jest budowa boiska w miejscowości Wygoda.

W tym miejscu należy nadmienić, że w trakcie Sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2015 roku, w tym kontekście, głos w dyskusji zabrała Pani Sołtys Wygody Pani Elżbieta Więckowska zwracając się z prośbą do władz Gminy o pomoc przy budowie boiska na Wygodzie.

Radny Marcin Luberacki poprosił o rozważenie możliwości odtworzenia drogi/dojścia nad jezioro w miejscowości Mazowsze, która w związku z budową „schetynówki” Mazowsze – Piotrkowo przestała w praktyce istnieć.

Wójt Gminy poinformował Radnych, że na kolejnych sesjach zaproponuje zamianę do budżetu polegającą na dopisaniu 2 zadań które dotyczą rekultywacji wysypiska śmieci i termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Makowiskach.

Ponadto na Komisji padło wiele pytań do uchwały budżetowej, również dotyczące zwiększenia wydatków na utrzymanie Urzędu Gminy. Jednak zwiększenie wydatków jest niezbędne i wynika, jak poinformował Wójt, z konieczności m.in. wypłacenia odpraw pracownikom odchodzącym na emerytury, nagród jubileuszowych, zwiększonych opłat z zakup łącza internetowego do kwoty 10 000,00 PLN na miesiąc. Różnica w stosunku do roku poprzedniego przekracza 500 000,00 PLN.

Wszyscy Radni zarówno na Komisji wspólnej jak również na sesji głosowali za przyjęciem uchwały budżetowej.

II. Druga uchwała podejmowana na niniejszej sesji to Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025 – zmiana była niezbędna i była konsekwencją uchwalenia Uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu na 2015 rok.

Podczas omawiania tej uchwały Wójt na Komisji wspólnej poinformował Radnych o kondycji finansowej Gminy, wskazując wskaźnik zadłużenia, wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, w poszczególnych latach i kształtuje się on na poziomie w latach 2015-2017 od 5,25 do 9,26.

Wszyscy Radni głosowali za zmianą uchwały ws. zmian w WPF na lata 2014-2025.

III. Trzecia uchwała podejmowana w tym dniu to Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Wójt Gminy na Komisji wspólnej poinformował radnych, że zatwierdzenie programu umożliwi wydatkowanie środków przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, których do dyspozycji na rok 2015 będzie 145 000,00 PLN.

Podczas dyskusji na Komisji wspólnej, nad Programem, głos zabrał Radny Tomasz Krasicki, który zgłosił szereg wątpliwości, w szczególności wskazał, że przedłożony program nie zawiera diagnozy w odniesieniu do narkomanii w Gminie Czernikowo. Poprosił o przesunięcie tego punktu na kolejne posiedzenie Rady i uprzednie uzupełnienie i poprawę programu. Ponadto pod wątpliwość poddał wysokość wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które stanowi 12 % najniższego wynagrodzenia krajowego tj. 210 PLN za jedno posiedzenie, podczas gdy na terenie części gmin kształtuje się ono na zdecydowanie niższym poziomie.

W odniesieniu do kwestii pierwszej, tj. diagnozy w obszarze narkomanii, poinformowano nas, że w roku 2015 zostanie przeprowadzone badanie ankietowe wśród młodzieży, w tym zakresie, oraz że program zostanie uzupełniony o powyższe w kolejnym roku.

Pan Wójt poinformował, że wynagrodzenie jest od wielu lat na takim samym poziomie oraz poprosił o podjęcie uchwały w brzmieniu przez niego zaproponowanym, gdyż niezbędne jest wydatkowanie pierwszych środków w ramach programu od lutego 2015 m.in na kolonie dla dzieci podczas ferii.

Na samej Sesji Rady Gminy złożono obszerne wyjaśnienia odnośnie programu. Radny Pan Bartłomiej Duszyński zadał pytanie czy korzystano z danych Policji w zakresie obszarów problemowych w szczególności narkomanii. W odpowiedzi poinformowano nas, że dane Policji zostaną Radnym przedłożone na jednej z kolejnych sesji, gdzie zaproszony zostanie Komendant Komisariatu Policji w Lubiczu.

Uchwała została podjęta 14 głosami za i jednym wstrzymującym się od głosowania.

IV. Czwarta uchwała podejmowana w tym dniu to Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czernikowo.

Uchwała została wywołana w związku z wnioskiem jednego z mieszkańców. Ulica jest jedną z prostopadłych do ulicy Polnej i zaproponowano dla niej nazwę Liliowa.

Wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały.

V. Piąta uchwała podejmowana w dniu 30 stycznia 2015 roku to Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

Plan pracy komisji rewizyjnej został przygotowany przez członków komisji na jej posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2015 roku. Na sesji w dniu 30 stycznia dokonano niewielkich korekt technicznych w planie.

Wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały.

Jednym z ostatnich punktów Sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2015 roku była Informacja Wójta. W pierwszym punkcie dotyczyła ona schroniska dla zwierząt. Natomiast w zasadniczym punkcie dotyczyła naszego wniosku o informację w zakresie wykorzystania mienia komunalnego przez mieszkańców gminy w szczególności hali sportowej przy Zespole Szkół w Czernikowie.

Szanowni Państwo, po złożeniu przez Nas wniosku w sprawie udzielenia informacji na temat wykorzystania mienia komunalnego zgłosiła się do Nas grupa mieszkańców chcąca korzystać z hali sportowej przy Zespole Szkół w Czernikowie. Wspólnie wypracowaliśmy projekt regulaminu, który umożliwiałyby wykorzystanie potencjału tego obiektu, a także, umożliwiły jego wykorzystywanie przez mieszkańców gminy. Następnie dokument został przekazany do konsultacji przez wybrane kluby sportowe i do Gminnego Koordynatora Sportu. Zarówno przedstawiciele klubów sportowych jak również Gminny Koordynator Sportu nanieśli swoje uwagi. Tak opracowany i skonsultowany dokument, stanowiący gotowe rozwiązanie nurtującego od lat mieszkańców gminy problemu, został przedłożony Wójtowi i wszystkim Radnym na posiedzeniu Komisji Wspólnej w dniu 27 stycznia 2015 roku.

Poprosiliśmy o rozmowę i dyskusję nad zapisami reguł korzystania z hali sportowej w gronie radnych (przekazując gotowe rozwiązanie), ale niestety dyskusja na ten temat została szybko zakończona, nie dając możliwości wypowiedzenia się wszystkim radnym, uzasadniając taką postawę tym, że wykraczamy poza nasze kompetencje.

Zaproponowaliśmy taką formę procedowania nad tą sprawą gdyż uznaliśmy, że nie jest istotne jaką drogą dojdziemy do opracowania korzystnych dla mieszkańców zasad korzystania z hali sportowej. Przede wszystkim liczyliśmy na dialog i możliwość konstruktywnej dyskusji.

Odnosząc się do argumentu związanego z kompetencjami radnych gminy niezmiennie stoimy na stanowisku, że ogólne reguły korzystania z obiektów ustala Rada Gminy, opłaty/ulgi/zwolnienia za korzystanie z obiektów ustala Rada Gminy w uchwale budżetowej, natomiast Wójt Gminy może w drodze zarządzenia powierzyć zadania związane z administrowaniem np. Dyrektorowi szkoły. Niniejsze wynika wprost z przepisów prawa oraz zostało ugruntowane w orzecznictwie.

Przygotowany i skonsultowany z zainteresowanymi mieszkańcami i klubami sportowymi spis reguł w załączeniu.

Na Sesji Rady Gminy Wójt przedłożył informację na temat możliwości wykorzystania mienia komunalnego przez mieszkańców, również w odniesieniu do hali sportowej przy Zespole Szkół w Czernikowie. Poinformował, że będą w najbliższym czasie prowadzone prace nad regulaminem korzystania w obiektów użyteczności publicznej, tak aby istniały jednakowe jasne reguły korzystania przez mieszkańców ze wszystkich obiektów gminy.

W odniesieniu do hali sportowej Wójt stwierdził, z jednej strony, że mieszkańcy nie są zainteresowani korzystaniem z tego obiektu, gdyż jego obłożenie stanowi ok. 60 %, z drugiej zaś rachunek ekonomiczny uniemożliwia rozwiązanie problemu korzystania z obiektu.

Głos w dyskusji zabrał Radny Tomasz Krasicki, który złożył na ręce Wójta postulaty mieszkańców, klubów sportowych z prośbą o ich uwzględnienie podczas prac nad jednakowym regulaminem korzystania z obiektów użyteczności publicznej, o którym mowa powyżej.

Postulaty:

W związku z artykułowanymi przez mieszkańców potrzebami dotyczącymi korzystania z zaplecza sportowego Zespołu Szkół w Czernikowie, my niżej podpisani wnosimy o korektę dotychczasowych zasad korzystania z hali sportowej z uwzględnieniem poniższych postulatów mieszkańców i klubów sportowych:

  • Na cele inne niż zajęcia dydaktyczne uczniów hala sportowa powinna być udostępniana, w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach 17.00 – 21.30.
  • W sobotę hala sportowa powinna być udostępniana, w zależności od potrzeb, w godzinach 10.00 – 18.00.
  • W niedziele i dni świąteczne hala sportowa powinna być udostępniana jedynie z przeznaczeniem na zorganizowane turnieje sportowe.
  • W okresie zimowym, w dni wolne od nauki, tj.: ferie zimowe i przerwa świąteczna, hala sportowa powinna być udostępniana, w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-21.30.
  • Zarejestrowane gminne kluby sportowe powinny być zwolnione z opłat za korzystanie z hali sportowej w wymiarze 2 godzin zegarowych tygodniowo.
  • Jednorazowo, jedna zorganizowana grupa, powinna mieć możliwość użytkować halę sportową, w wymiarze czasu nie przekraczającym 2 godzin zegarowych.
  • Dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie powinien prowadzić grafik prowadzonych na hali sportowej zajęć, który na bieżąco aktualizuje i udostępnia na stronie internetowej zespołu szkół w odrębnej zakładce.
  • Powinno się udostępniać nieodpłatnie pomieszczenia pomocnicze przy hali sportowej, zarejestrowanym gminnym klubom sportowym, w przypadku rozgrywania na przyszkolnym stadionie oficjalnych zawodów.

W związku z powyższym prosimy o stworzenie zasad korzystania z zaplecza sportowego Zespołu Szkół uwzględniających w/w potrzeby mieszkańców.

Na sesji Rady Gminy Czernikowo, w związku z omawianym tematem nie zabrakło także przedstawicieli mieszkańców zainteresowanych korzystaniem z hali sportowej przy Zespole Szkół w Czernikowie.

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Pan Dariusz Janiszewski, związany ze sportem od kilkudziesięciu lat, zadając pytania dlaczego obłożenie naszej hali sportowej w porównaniu do hal w innych 11 gminach jest tak niskie, nie odnosząc się do formalizmów a do istoty sprawy. Nie będąc gołosłownym przedstawił wszystkim Radnym i Wójtowi przygotowaną analizę godzin funkcjonowania 11 hal sportowych, ich obłożenia i opłat, wskazując także na bezproblemowe ich użytkowanie. Podniósł także to, że istnieją samorządy gdzie reguły korzystania z obiektów sportowych są zatwierdzane uchwałami rad gmin podając jako przykład Gminę Kikół. Wskazał także, że dobrą praktyką jest udostępnianie grafiku korzystania, dostępności hali na stronie www.

Głos zabrał także Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osówce, który przedstawił rzeczowo w sposób jasny zasady korzystania z Sali gimnastycznej w Osówce.

Innym przedstawicielem mieszkańców który zabrał głos był Pan Jerzy Mielczarek, który prosił o zwiększenie dostępności hali sportowej w Czernikowie ze względu na to, że istnieją grupy które w chwili obecnej korzystają z obiektów sportowych w innych gminach.

Obrady tejże sesji, w związku z dyskusją dotyczącą zwiększenia dostępności hali sportowej przy Zespole Szkół, skończyły się w atmosferze delikatnie ujmując napiętej.